FILTERI (PREČISTAČI)

Namena

Prečistači ili filteri su nezaobilazna komponenta u praktično svakom mašinskom sklopu (motoru, hudrauličnom, kočionom ili ventilacionom sistemu), vršeći prečišćavanje radne materije bilo da je to vazduh ili nema pogonska tečnost (goriva, motornog ili hidrauličnog ulja i rashladne tečnosti).

Osnovna funkcija filtera je da spreči prisustvo mehaničkih nečistoća u radnoj materiji i samim tim njihov vepma negativan uticaj na pravilan rad sklopa u kome se primenjuje.Naravno, postoje i filteti koji osim prečišćavanja vrše i odvajanje drugih nepoželjnih sastojaka u radnoj materiji (npr. Separatori vlage u vazdušnom kočionom sistemu, separatori vode u filterima goriva itd.)

Svoju osnovnu funkciju filter mora da izvršu uz što manje gubitke u protoku fluia koji se prečušćava, tako da je neophodno optimizirati protočnost, kapacitet i finoću prečišćavanja sa vekom trajanja filtera.Primenom novih tehnologija u izradi tzv.papira filtera dobijaju se izvanredne karakteristike protoka i filtrabilnosti sa smanjenim kapacitetom (veličinom) filtera.

Podela

Osnovna podela filtera se može izvršiti prema vrsti radne materije koja se prečišćava, pa shodno tome postoje:

 • Filteri za vazduh,
 • Filteri kabine
 • Filteri za gorivo (benzin ili dizel) i
 • Filteri za ulje (motorno ili hidraulično)
 • Hidraulični filteri
 • Filteri za rashladnu tečnost

Filteri za vazduh

Imaju izuzetno važnu ulogu kod svih vrsta motora, jer sprečavaju ulazak manjih i većih nečistoća sa vazduhom.To je raočito važno kod motora primenjenih u vanputnoj mehanizaciji (traktori, kombajni, telehenderi, bageri, rovokopači, kiperi i sl.) gde su eksploatacioni uslovi izuzetno teški.

Postoje mnoge komponente koje treba uzeti u obzir prilikom odabira filtera za vazduh.Jedan od najvažnijih elemenata je tip zaptivke (najbolja je silikonska zaptivka), papir treba da bude sa reljefastim naborima koji u sebi treba da sadrže kuglice za stabilizaciju nabora koji pomažu da filter zadrži više prašine i traje duže.

Filteri kabine

Zadatak filtera za vazud u kabini je da zadrži prašinu, polen i mnoge zagađivače iz putničke kabine.Postoje dve vrste: filteri kabine za prašinu i karbonski filteri.Filteri za prašinu mogu zadržati čestice od samo 0,3 mikrona, koje uključuju stvari kao što su polen, bakterije, spore i plesni, čađ i dim. Karbonski filteri pored zaustavljanja čestica prašine neutrališe mirise.Sredstvo za filtriranje koje se koristi sastoji se od sloja aktivnog uglja koji se nalazi između dva sloja netkanih vlakana.

Filteri za ulje

Ulje je vitalni deo za sve pokretne delove motora.Ono vrši podmazivanje, spiranje nečistoća u motoru, učestvuje u odvođenju toplote i pomaže u zaptivanju komore za sagorevanje.Zbog svega toga neophodno je da motorno ulje zadrži svoja svojstva u što dužem vremenskom intervalu, a to ni najkvalitetnija motorna ulja ne bi bila u stanju bez kvalitetnog prečišćavanja.Novije konstrukcije motora, sa povećanom kontrolom izduvnih gasova i strožijim tolerancijama zahtevaju finije prečišćavanje i veću efikasnost filtera za ulje.

Postoje sledeće vrste filtera za ulje:

 • Filteri sa kućištem, tzv. Spin-on filteri, sa ili bez sigurnosnog by-pass ventila
 • Ulošci filtera za ulje, tzv cartridge style.

Ključni kriterijumi pri konstruisanju filtera za ulje mogu se svesti na sledeće:

 • Odabir pravog materijala filterskog elementa,
 • Optimalna kombinacija efikasnosti, radnog pritiska i opterećenja,
 • Izbalansiranost efikasnosti, radnog veka i kapaciteta,
 • Optimalne karakteristike i radni vek
 • Ispravna konfiguracija.

Slično kao i kod filtera za vazduh, i kod filtera za ulje je vrlo bitan odabir materijala od koga se izrađuju filterski elementi.primenom najsavremenijih sintettičkih materijala za izradu filterskih elemenata filter pruža:

 • Povećanu zaštitu motora
 • Produžene servisne intervale
 • Smanjenje eksploatavionih troškova
 • Optimalni stepen efikasnosti i
 • Smanjenje troškova održavanja.

Filteri za gorivo

Savremeni motori projektovani su da ispune mnogo strožije zahteve, specifikacije i tolerancije.Sistemi za gorivo, pumpe i brizgaljke, zahtevaju mnogo čistije gorivo da bi se postiglo bolje sagorevanje i manja emisija štetnih izduvnih gasova.Zbog navedenog najnovija dostignuća u materijalima filterskih elemenata mogu značajno da utiču na snagu motora i smanjenje problema.

U primeni su sledeći tipovi filtera za gorivo:

 • Filteri za gorivo s akućištem, tzv. Spin-on filter (po konstrukciji identični Spin-on filterima za ulje), najčešće se koriste kao primarni ili sekundarni filter kod sistema prečišćavanja dizel goriva putničkih i teretnih vozila
 • Linijski, tzv.In-line filteri za gorivo, koristi se kod sistema prečišćavanja goriva benziskih motora sa električnom pumpom za gorivo
 • Kutijasti filteri za gorivo se koriste kod sistema prečišćavanja goriva u motorima robusne, vanputne mehanizacije.
 • Ulošći filtera za gorivo, najčešća primena kod sistema za prečišćavanje goriva dizel motora putničkih i teretnih vozila.

Filteri za hidraulično ulje

Za ispravan i dugotrajan rad hidrauličnog sistema od izuzetne je važnosti kvalitetno prečišćavanje hidrauličnog fluida.Specifičnost filtera radnog fluida u nekom hidrauličnom sistemu se sastoji u tome da svoju osnovnu funkciju vrši u uslovima ekstremno velikih i promenjivih pritisaka, što znači da moraju imati izuzetno čvrstu ii izdržljivu konstrukciju.U suštinu se konstrukcijski filter hidrauličnog fluida ne razlikuju od standardnih filtera za ulje, osim što su ojačani sami filteri i kućišta. Postoje filteri hidrauličnog ulja visokog, srednjeg i niskog pritiska.

Filteri za rashladnu tečnost

Filteri rashladne tečnosti pomažu u održavanju pravilnog prenosa toplote filtriranjem čvrstih zagađivača kao što su rđa i čestice peska, smanjenjem korozije i skupljanje taloga u sistemu za hlađenje.